Reading Time: 1 minute

บริการสำหรับอาคารสำนักงาน

จัดการระบบงานที่เกี่ยวข้องกับอาคารสำนักงานทุกประเภท เพื่อให้เกิดความคล่องตัวทางธุรกิจและอุตสาหกรรม ทั้งในด้านการบริการ การจัดการพื้นที่ทำงาน และการจัดการสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบำรุงรักษาที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทหรือองค์กร

ขอแบบฟอร์มสาธิตการจัดการอาคารสำนักงานที่ครบวงจร
การจัดการสินทรัพย์และการบำรุงรักษาทรัพยากรอาคาร

การจัดการสินทรัพย์ภายในบริษัทหรือองค์กรในการจัดประเภท ระบุตำแหน่งสถานที่ติดตั้ง ซึ่งครอบคลุมและสอดคล้องกับข้อมูลทางบัญชี การคำนวณค่าเสื่อมราคา การจัดการทรัพย์สินส่วนกลางหรือสิ่งอำนวยความสะดวกให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน สร้างใบเสนอราคาเมื่อการค่าบริการเพิ่มเติม ควบคุมค่าใช้จ่าย  รวมถึงการติดตามสถานะคำสั่งซื้อตามรายการทั้งอะไหล่และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางเทคนิควิศวกรรม โดยใช้ QR Code ในการจัดการ บันทึก และส่งต่อข้อมูล เพื่อความสะดวกและได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

การจัดการอาคารอย่างครบวงจร

การจัดการ ควบคุม และติดตามงานในทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการบริการผู้เช่า ผู้รับผิดชอบงาน และผู้บริหาร ด้วยช่องทางในการเข้าระบบที่รองรับในทุกแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะการรายงานหรือปฏิบัติงานผ่านสมาร์ทโฟนระหว่างผู้ดูแลระบบจนถึงการมอบหมายงานให้กับทีมช่างซ่อมหรือวิศวกร และผู้เช่าสามารถติดตามความคืบหน้าการบริการผ่านการแจ้งเตือนบนสมาร์ทโฟนได้

การจัดการที่คำนึงถึงพลังงานและสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการ อาคาร ทรัพย์สินส่วนกลาง และสิ่งอำนวยความสะดวกให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทรัพย์สินในบริษัทหรือองค์กรและผู้เช่า

บริหารงานยืดหยุ่นตามโครงสร้างของธุรกิจทุกรูปแบบ

การบริหารงาน การบริการ และการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นไปอย่างคล่องตัว สามารถปรับเปลี่ยนการจัดการงาน ควบคุม และติดตามให้สอดคล้องกับเนื้องานเหล่านั้นได้ด้วยตนเอง

จองสิ่งอำนวยความสะดวก

ทำการจองผ่านระบบได้ทุกที่ทุกเวลา ตรวจสอบตารางเวลาล่วงหน้าได้ ช่วยให้วางแผนตารางชีวิตได้อย่างคล่องตัว

แจ้งซ่อมและงานซ่อมบำรุง

ส่งต่อข้อมูลที่แม่นยำบนการทำงานของเทคโนโลยี AI ที่ช่วยในการวิเคราะห์งาน เพื่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

อาคารอัจฉริยะด้วย IoT

ด้วยการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้สั่งการ ส่งต่อข้อมูล และบันทึกผลได้ทุกที่ทุกเวลาแบบเรียลไทม์

การจัดการสินทรัพย์

บริหารงานอย่างแม่นยำ จัดหมวดหมู่ ตรวจนับ เก็บข้อมูล เพื่อป้องกันการสูญหายหรือเกิน การคำนวณค่าเสื่อมราคา

ใช้ง่าย สะดวก คล่องตัว ทุกการบริหารงาน
  •  ไม่ต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม
  •  บันทึกผล รายงายผล และวิเคราะห์ผลแบบเรียลไทม์
  •  ทำงานผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้ทุกที่ทุกเวลา
  •  จองสิ่งอำนวยความสะดวกได้ล่วงหน้า
  •   ถ่ายภาพปัญหาและตรวจสอบสถานะ
  •   จัดการพัสดุและจดหมาย

เรียนรู้เพิ่มเติมการจัดการการบำรุงรักษาพร้อมคำแนะนำการบริการ

ดาวน์โหลด

ServiceMind Facebook Messenger